ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Република Србија

Основна школа“Вељко Дугошевић“

Број: 62.

Датум: 29.01.2020. године

Т у р и ј а

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)у поступку ЈНМВ број 1.1.1/2020. – Превоз ученика у оквиру пилот пројекта“Обогаћен једносменски рад“ за период јануар-јун 2020.године чији је позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки дана 21.01.2020. године , а обавештење о продужењу рока и измене конкурсне документације дана 23.01.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У ОКВИРУ ПИЛОТ ПРОЈЕКТА“ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ ДАЈЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА БР.1

Зитересованим лицима

1. Увидом на Ваш налог на Порталу јавних набавки, утврдили смо да уговор о превозу ученика који је закључила Ваша школа важи за школску 2019/2020. годину(обавештење о закљученом уговору објављено на Вашем налогу дана 25.07.2019. године)

Постављамо питање по ком основу сте расписали поступак јавне набавке превоза ученика у оквиру пилот пројекта „Обогаћен једносменски рад“ за период јануар-јун 2020. године када за тај временски период већ имате закључен уговор о јавној набавци, односно да ли сте уговор о јавној набавци који је закључен за школску 2019/2020. годину раскинули.

Одговор: Уговор о јавној набавци који је закључен за школску 2019/2020. годину није раскинут и односи се на редован превоз ученика у школској 2019/2020. години. Поступак јавне набавке превоза ученика у оквиру пилот пројекта“Обогаћен једносменски рад“ односи се на додатни превоз ученика који похађају активности у оквиру пројекта у поподневним часовима.

2. Уколико нисте раскинули уговор за школску 2019/2020. годину, како сте планирали да се исти уговор истовремено реализује са уговором ради чијег закључења сте покренули поступак јавне набавке превоза ученика“Обогаћен једносменски рад“ за период јануар-јун 2020. године.

Одговор: Покретање поступка јавне набавке не односи се на исти уговор који је закључен за школску 2019/2020. годину с обзиром да је за спровођење активности потребно обезбедити додатни превоз ученика који активности похађају у поподневним часовима.

3. Увидом у План јавних набавки, утврдили смо да процењена вредност поступка јавне набавке превоза ученика у оквиру пилот пројекта „Обогаћен једносменски рад“ за период јануар-јун 2020. године износи 727.273 динара без ПДВ-а, а да је процењена вредност поступка јавне набавке превоза ученика кога планирате да спроведете по истеку актуелне школске године 3.636.336,00 динара без ПДВ-а. Молимо Вас да образложите разлику у процењеним вредностима, јер се једна односи на једно полугодиште, а друга на целу школску годину.

Одговор: Процењена вредност јавне набавке на 727.273,00 динара је на основу активности које се спроводе у оквиру пилот пројекта, а самим тим и на додатни полазак у поподневним часовима.

Конкурсна комисија

1.Сања Митић_________________________

2. Надица Јовановић____________________

3. Милан Јовановић_____________________