ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „Вељко Дугошевић“ ТУРИЈА ББ, 12257 Турија 
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ДРВА ЗА ОГРЕВ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈАВНА НАБАВКА бр.1.1.1/2019


ПРЕУЗИМАЊА:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Назив наручиоца: Основна школа “Вељко Дугошевић”- Турија

Адреса наручиоца: 12257 Турија

Врста наручиоца: Просвета

Врста предмета: добра

Опис предмета набавке:

ОРН 03413000 – дрво за огрев

Набавка није обликована по партијама

Уговорена вредност:

цена 528.000,00 динара без ПДВ-а..

Критеријум  за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“

Број примљених понуда:1

Понуђена цена: 528.000,00 динара без ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.06.2019. године

Датум закључења уговора: 13.06.2019. године

Основни подаци о добављачу: Радња за превоз и грађевинске радове“ПРЕВОЗНИК ГРУЈИЋ“ Кучево, ул. Чеде Васовића бр. 12.,

ПИБ 101278784, МБ 50744744

Околности које представљају основ за измену  уговора: Укупна уговорена вредност закљученог уговора одредиће се на основу реалних цена на тржишту.

Одлука о додели уговора